I. Általános Szerződési Feltételek

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a www.turazas-turazas.hu weboldalt (honlap) üzemeltető Illésy Csaba, vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett és az általa e körben teljesített szolgáltatásra, valamint minden, az általa, mint Szolgáltató által e körben kötött szerződésre.

Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Résztvevő ,mint Felek – között azt követően jön létre, hogy Résztvevő a honlapon található e-mail címre megküldi a jelentkezési szándékát tartalmazó elektronikus levelet a Szolgáltató részére. A jelentkezés tartalmazza a Résztevő nevét, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatás pontos részleteit.

A megrendelésre, illetve a szerződéskötésre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II.26) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelőjének (Résztvevő) a fentiek szerinti jelentkezése az alább meghatározott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ,tudomásul vételére és elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Amennyiben Résztvevő az alábbi ÁSZF valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban észrevétele van, azt a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található elérhetőségek valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Résztvevő részéről ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik, és a Résztvevő és Szolgáltató között a jelen szerződés létrejön, a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltétel elfogadottnak tekintendő .

Résztvevő a szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot harmadik személyre átruházhatja. Ez esetben a Résztvevő által megnevezett harmadik személyt illetik a szerződés szerinti, jogok és őt terhelő kötelezettségek.

II. A szerződés tárgya, a Szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés:

1. A szerződés tárgya

A szerződés, vagyis a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott, illetve a Résztvevő által ily módon igénybe vett szolgáltatás tárgya

a Szolgáltató szervezésében létrejövő túrák
2. Szolgáltatási jogviszony

2.1. A Szolgáltató és Résztvevő között a jogviszony a fenti I. pontban foglalt jelentkezést vagy igénylést követően a jelentkezés vagy igénylés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az adott szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, fizetési feltételeket, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .

2.2. A Felek közötti jogviszony különösen az alábbi esetekben szűnik meg:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve Résztvevő halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (nem fizetés);
felek közös megegyezésével;
felmondással.
2.3. A szolgáltatás igénybevétele előtti 3. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a közöttük létrejött szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondani.

2.4. Amennyiben Résztvevő a szolgáltatás díjat a jelentkezéskor vagy igényléskor kapott visszaigazolásban feltüntetett határidőben nem fizeti meg, úgy a szerződés Felek között automatikusan megszűnik, és a Résztvevő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

2.5. A Felek közös megegyezéssel a jelen szerződés szerint létrejövő jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A szerződés megszűnésének további eseteit, illetve a szolgáltatás lemondásának egyéb eseteit a 7. pont rendezi.

2.6. Együttműködés:

Felek a szolgáltatás igénybevételével (arra történő jelentkezéssel vagy igényléssel és annak visszaigazolásáról) kifejezik azon készségüket, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy zavarhatják.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint Résztvevő által kiválasztott szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Résztvevőnek.

3.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett túra időpontjának, valamint a túravezető személyének az egyoldalú módosítására – az egyes meghirdetett túra törlésének lehetőségét is . A túra esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles a Résztvevőt a módosítással érintett esemény időpontjától számított egy munkanappal hamarabb értesíteni.

3.3. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket az aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg; a szolgáltatások aktuális árairól és díjairól Résztvevő a honlapon található tájékoztatás alapján szerez tudomást. Valamennyi szolgáltatásra, az arra való jelentkezés vagy annak igénylésének napján irányadó és a honlapon megtalálható díj az irányadó.

3.5 Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni.

Szolgáltató felelőssége nem terjed ki arra az esetre, ha Résztvevő

valótlan adatot szolgáltat,
Szolgáltató utasításait többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be,
a túrán való részvételt befolyásoló esetleges egészségügyi állapotáról, betegségéről nem ad felvilágosítást a Szolgáltató felé.
4. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

4.1. A Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást jogosult igénybe venni. A Résztvevő jogosult a szolgáltatás kapcsán megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. A Résztvevő a túrán tényleges részvételre nem kötelezhető.

4.3. A Résztvevő köteles az általa, a jelentkezéskor vagy igényléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást a szolgáltatás igénybevételéig a honlapon és a jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címre küldött levelében írásban jelezni a Szolgáltató felé, tekintettel arra, hogy a hibás adatokból eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.4. Résztvevő vagy az általa megnevezett résztvevő a túra csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a túra megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Résztvevőt együttműködési kötelezettség terheli mind a Szolgáltatóval, mind a túrán, más résztvevőkkel. A részvétel során a Résztvevő köteles betartani a Szolgáltató utasításait, kiemelten azokat melyek az élet-, testi épség megóvása érdekében szükségesek. Ezen rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a további szolgáltatás nyújtásának megtagadására. A Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esetén Résztvevő nem követelheti vissza az adott túra, vagy más program részvételi díját.

4.5. A Résztvevőnek rendelkeznie kell olyan, a Szolgáltató által előírt felszereléssel, mellyel az adott túrán teljes biztonsággal részt tud venni. Amennyiben Szolgáltató úgy véli, hogy Résztvevő felszerelése nem garantálja a túrán a teljes biztonsággal történő részvételt, abban az esetben Szolgáltató – Résztvevő testi épségének megóvása érdekében – megtagadhatja a Résztvevő által kiválasztott túrán való részvételét.

5. A túra vagy egyéb program helye és ideje

5.1. A túra helye minden esetben a honlapon közzétett helyszínnel megegyező. A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a túra lebonyolítását Résztvevő részére. A túra megtartásának egyéb technikai részleteiről (ajánlott felszerelés, szükséges erőnlét, stb.) Szolgáltató a jelentkezés visszaigazolásával egyidejűleg, a 2.1. pont szerint megküldött tájékoztatóban tájékoztatja Résztvevőt.

5.2. A Résztvevő által kiválasztott túra időpontját Szolgáltató a honlapon, valamint ugyancsak a 2.1. pont szerinti visszaigazolással egyidejűleg küldi meg Résztvevő részére.

6. A szolgáltatás díja, fizetési módok

6.1. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelentkezésre vonatkozó elektronikus üzenet elküldése, valamint a szolgáltatás díjának megfizetése. A szolgáltatás díjának Résztvevő általi megfizetése

banki átutalás esetén a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott fizetési határidőn belül.
A szolgáltatás díjait és részleteit Szolgáltató a honlapon feltünteti. A honlapon található szolgáltatási díj bruttó összeg, az valamennyi, a szolgáltatással kapcsolatos és Résztvevő által fizetendő díjat, költséget és adót tartalmazza. Az árak forintban értendők. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató a díjakat módosítja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A szolgáltatás igénybevételével – a Felek közötti külön, erre irányuló megállapodás hiányában – kizárólag a teljes szolgáltatási díj megfizetését követően lehetséges.

6.2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy – a Felek közötti külön, ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – amennyiben a szolgáltatási díjat a fentiek szerint nem egyenlíti ki, úgy Résztvevőnek a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezése vagy ignylése automatikusan törlődik és a Szerződés a 2.2. pontban részletezett automatikus megszűnési ok alapján megszűnik.

6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a túra időpontjának módosítására, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a túra megtartásához szükséges minimum létszámot, vagy annak megtartása az időjárási körülmények miatt nem megvalósítható.

Ebben az esetben, amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán nem kíván részt venni, a már befizetett részvételi díj visszaigényelhető.

Amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán részt kíván venni, úgy az általa befizetett részvételi díj a módosított túra díjaként befizetett összegnek minősül.

A jelen pont szerinti közlések Felek között írásban, elsősorban elektronikus úton (e-mail) történnek.

6.4. A Szolgáltató a szolgáltatási díjjal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre megküldött számlával teljesíti, a jelentkezés során megadott számlázási adatok szerint, figyelemmel a számviteli szabályokra is.

6.5. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

Amennyiben a Résztvevő az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: turazas-turazas.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Résztvevőt (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Résztvevő az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Resztvevőt az észlelet különbözetről, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Resztvevő részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató elállhat, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a Szolgáltató szerzői jogai

7. Szolgáltatás lemondása, elállás

7.1. A Résztvevő a szolgáltatás igénybevételétől, illetve a jelen szerződéstől a jelentkezés vagy igénylés visszaigazolásától számított 14 napon belül minden esetben indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató az esetlegesen már befizetett részvételi díj 100%-át 8 napon belül köteles visszatéríteni Résztvevő részére.

7.2. A 7.1. pontban foglaltaktól eltérő esetben – vagyis a 7.1. pontban hivatkozott 14 napos határidő elteltét követően – amennyiben a szolgáltatást Résztvevő a szolgáltatás igénybevétele előtti 8 napon belül mondja le, úgy Szolgáltató a már befizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza Résztvevő részére. Túra esetében – Résztvevő esetleges igénye szerint – a már megfizetett részvételi díj egy másik időpontban megtartásra kerülő túrán való részvételre jogosítja fel Résztvevőt. Ez esetben ezen másik túra részvételi díja Résztvevő által megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi esetre vonatkozó jogosultság Résztvevő legfeljebb két alkalommal illeti meg. Amennyiben Résztvevő az általa kiválasztott és befizetett túrán vagy egyéb programon harmadik alkalommal is lemondja, úgy egy újabb időpontban megtartásra kerülő túrára vagy egyéb programra történő átjelentkezés joga a továbbiakban nem illeti meg, a szerződés a felek között megszűntnek tekintendő és Résztvevő mindösszesen a részvételi díj 50%-ának visszafizetésére tarthat igényt.

7.3. A szolgáltatás igénylését lemondani írásban, a turazas-turazas.hu e-mail címre küldött nyilatkozat, útján lehetséges. Szolgáltató az írásban részére megküldött lemondó nyilatkozatot a levél elküldésétől számított 24 órán belül írásban visszaigazolja. A szolgáltatás igénylésének lemondásának megtörténtét ezen két levél együttesen igazolja. Amennyiben lemondó levélére Résztvevő 24 órán belül nem kap választ, úgy ezen körülményt Résztvevő telefonon köteles jelezni Szolgáltató felé a Szolgáltató által a honlapon megadott telefonos elérhetőségen. Ez utóbbi esetben Résztvevő nyilatkozata szabályszerűen megtettnek minősül.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

8. Adatkezelés

8.1. A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Résztvevő által megadott és a felek közötti eljárásban (szolgáltatás igénybevétele ) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

8.2. Résztvevő ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás igénybevétele kapcsán önkéntesen adja meg az adatait.

8.3. A túrára történő jelentkezéskor, illetve a szolgáltatás igénylésekor Résztvevő által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve kifejezetten a Résztvevő érdekében felmerülő szükséges eseteket.

8.4. Szolgáltató kijelenti, hogy Résztvevő adatainak kezelése és nyilvántartása a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartva történik.

8.5.A Résztvevő tudomással bír arról ,hogy a túrázás során a Szolgáltató , fénykép és mozgókép felvételeket készíthet ,hozzájárul ahoz ,hogy a Résztvevőt ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye , valamint promóciós célokra használja.Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő , valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

9.5. Szolgáltató mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatója a www.turazas-turazas.hu weboldal Adatvédelmi Tájékoztató menüpontja alatt folyamatosan rendelkezésre áll.

9. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Résztvevő honlap látogató tudomásul veszi, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősségét Szolgáltató kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezését Felek elsősorban előzetes és békés úton kísérlik meg. Felek csak az ily módon történt egyeztetések sikertelensége után fordulnak bírósághoz.

10. Záró rendelkezések

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezései az irányadók.

10.2.14 éve alatti kiskorú a túrákon csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.

10.3.A résztvevő vállalja , hogy a túrázás időtartamára érvényes az általa választott biztosító társaságnál baleset biztosítást köt, ha erre külön igénye van.A részvételi dij nem

foglalja magában a Biztosítási díjat.

10.2. Panaszkezelés

A Résztvevő az Őt ért esetleges jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében a Szolgáltató felé kizárólag írásban előterjesztett panasszal élhet, annak eredménytelensége esetén békéltető testülethez fordulhat.

10.3. Üzemeltetővel (Szolgáltatóval és Jogtulajdonossal), a jelen szerződéssel, illetve a jelen szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatban:

A Résztvevő/Megrendelő kizárólag írásban közölheti a szolgáltatással kapcsolatos panaszát, amely a szolgáltatással, illetve annak teljesítőjével közvetlen kapcsolatban álló(k) magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat. Az írásban előterjesztett szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő/Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, békéltető testülethez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató felé a turazas-turazas.hu elektronikus címen, vagy a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény útján lehet előterjeszteni a panaszt.

Szolgáltató csak rendkívüli esetben (élet-testi épség közvetlen veszélyének fennállása esetén) teszi lehetővé a szolgáltatás igénybevétele során szóbeli panasz előterjesztését, illetve annak azonnali kivizsgálását. A Szolgáltató a szolgáltatás zökkenőmentes, megfelelő minőségű és színvonalas lebonyolítását garantálja, annak a részvevők általi indokolatlan megzavarását kifejezetten megtiltja, megtilthatja. Amennyiben a szóban benyújtott panasz kivizsgálása (jegyzőkönyv felvétele) a körülmények miatt nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét követő 5 napon belül köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz előterjesztőjének elektronikus, vagy postai úton megküldeni.